Skip to Content

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnosti STORE INVENT AUTOMATION, s.r.o. (dále jen prodávající) platný od 1.11.2022

K zajištění jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací vad zboží zakoupeného v provozovnách Minute Shop se vydává tento reklamační řád:

 

Článek I

Právo na uplatnění reklamace

 1. Kupující je povinen zkontrolovat bezvadnost nakupovaného zboží před jeho zakoupením. Na zjevné vady, jež mohly být zjištěny již v tuto dobu, nemusí Provozovatel brát později zřetel.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo vadu reklamovat v souladu s tímto Reklamačním řádem a za podmínek v něm uvedených. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.
 3. Pro zachování práv kupujícího z vadného plnění (reklamace) je kupující povinen při používání zboží dodržovat obecná pravidla a podmínky pro užívání zboží stanovené výrobcem a uvedené na obalu zboží. 

 

Článek II

Místo pro uplatnění reklamace

1. Kupující uplatňuje reklamaci zasláním emailové žádosti o reklamaci na info@minuteshop.cz.

2. Spolu s žádostí o reklamaci je kupující povinen prokázat prodávajícímu (i) nákup zboží od prodávajícího prodejním dokladem a (ii) existenci vady prostřednictvím fotografie či videa zachycujícího tvrzenou vadu.

 

Článek III

Odpovědnost prodávajícího

 1. Při prodeji zboží zákazníkům prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady, tzn. že prodávané zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, případně které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, že vyhovuje požadavkům právních předpisů a je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:
 1. vadu zboží kupující způsobil sám;
 2. kupující před převzetím zboží o vadě věděl;
 3. vada souvisí s porušením povinností kupujícího;
 4. vada nebyla uplatněna ve lhůtě pro uplatnění vady;
 5. vada vznikla neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo účelem, pro který se zboží obvykle používá;
 6. zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem), nebo bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci prodávajícím či výrobcem;
 7. zboží bylo zcela nebo zčásti spotřebováno;
 8.  odpovědnost prodávajícího za vadu je omezena či vyloučena právními předpisy.
 1. Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží, které vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží/věci.
 2. Reklamuje-li kupující vady zboží, je zaměstnanec reklamačního oddělení povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace.
 3. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 

Článek IV

Lhůty pro uplatnění reklamace

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u potravinářského zboží běžného charakteru do 8 dnů. Do 24 hodin u rychle se kazících potravin a v případě potravin, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (čerstvé ovoce a zelenina, pekařské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, žvýkačky, limonády, ovocné šťávy, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent apod.). U krmiv do 3 týdnů.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nepotravinářského zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud na zboží nebo jeho obalu není uvedena delší minimální doba trvanlivosti. 
 3. Není-li reklamace na vadu zboží, za které prodávající odpovídá, uplatněna ve výše uvedené době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká.

 

Článek V

Práva kupujícího

1. U vad zboží, jejichž reklamace byla provedena v souladu s tímto Reklamačním řádem a právními předpisy, má kupující právo na:

a) odstranění vady, 

b) poskytnutí přiměřené slevy, formou připsání příslušné částky na účet, ze kterého byla kupní cena zaplacena, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak,

c) výměnu zboží, nebo

d) odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zaplacené kupní ceny formou připsání příslušné částky na účet, ze kterého byla kupní cena zaplacena, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

 

Článek VI

Účinnost reklamačního řádu

Reklamační řád STORE INVENT AUTOMATION, s.r.o. nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2022.

Image Description

Chcete nakupovat kdykoliv?