Skip to Content

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky nákupu v bezkontaktních obchodních místech

MINUTE SHOP

 1. Obecné
  1. STORE INVENT AUTOMATION, s.r.o., IČO 08862974, se sídlem Rudných dolů 291, 254 01 Jílové u Prahy, v obchodním rejstříku zapsal Městský soud v Praze, spisová značka C 323283 („Provozovatel“) je obchodní společnost umožňující řádně registrovaným členům nákupního klubu Provozovatele („Klub“) nákup zboží a využívání různých služeb a benefitů poskytovaných Provozovatelem („Služby“) prostřednictvím mobilní aplikace MINUTE SHOP („Aplikace“).
  2. Služby zahrnují zejména:
   1. možnost bezkontaktního nákupu zboží v bezkontaktních obchodních místech provozovaných Provozovatelem či pod záštitou Provozovatele („Obchod“);
   2. doplňkové služby k nákupu v Obchodě určené Provozovatelem;
   3. další služby dle aktuální nabídky Provozovatele.
  3. Tyto podmínky („Podmínky“) upravují práva a povinnosti týkající se registrace a členství v Klubu, užívání Aplikace, využívání Služeb, zejm. nákupu zboží v Obchodě, užívání prostor Obchodu při využívání Služeb a související práva a povinnosti. Provozovatel může některá práva a povinnosti upravit podrobněji v provozním řádu, reklamačním řádu či obdobných dokumentech. 
  4. Aktuální znění Podmínek je dostupné na webových stránkách Provozovatele: https://www.minuteshop.cz/vop.
 2. Podmínky využívání Služeb
  1. Služby jsou přístupné pouze členovi Klubu, řádně registrovanému v souladu s těmito Podmínkami („Člen“). 
  2. Členství v Klubu je bezplatné. Na členství v Klubu není právní nárok. 
  3. Aktuální informace o cenách Služeb (vč. cen zboží v Obchodě) a podmínkách jejich využívání jsou dostupné v Aplikaci.
  4. Služby v Obchodech jsou poskytovány primárně bezkontaktně, s maximálním možným omezením fyzického kontaktu Člena s dalšími osobami. 
  5. Další podrobnosti o Službách a nákupu zboží v Obchodech jsou uvedeny dále v těchto Podmínkách. 
 3. Členství v Klubu
  1. O členství v Klubu může požádat každá fyzická osoba, starší 18ti let, vlastnící občanský průkaz nebo cestovní doklad, prostřednictvím Aplikace. V případě, že Člen přestane splňovat některou z podmínek členství dle těchto Podmínek, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Provozovatele a zažádat o ukončení členství v Klubu. 
  2. Členství v Klubu vzniká Aktivací Uživatelského účtu dle článku 4.6 a zaniká zrušením Uživatelského účtu, na základě skutečností uvedených v článku 9.1. Členství trvá po dobu trvání Uživatelského účtu.
  3. Členové Klubu mohou:
   1. využívat Služby v souladu s těmito Podmínkami;
   2. čerpat členské benefity dle aktuální nabídky Provozovatele („Benefity“), zejména:
    1. sbírat body za uskutečněné nákupy či jiné využití Služeb;
    2. čerpat benefity za nasbírané body dle aktuální nabídky Provozovatele;
    3. účastnit se marketingových akcí dle aktuální nabídky Provozovatele.
  4. Provozovatel není povinen Benefity nabízet a jejich poskytnutí je zcela na uvážení Provozovatele.
 4. Registrace do Klubu
  1. V případě zájmu o členství v Klubu je nutná registrace do Klubu prostřednictvím Aplikace. Zájemce o členství v Klubu („Zájemce“) si stáhne Aplikaci do svého Zařízení a zažádá v ní o registraci do Klubu, součástí registrace je i žádost o zřízení uživatelského účtu („Uživatelský účet“). Člen může využívat Služby (případně čerpat Benefity) pouze s Uživatelským účtem aktivovaným ze strany Provozovatele dle článku 4.6. Jedna fyzická osoba může mít pouze jeden Uživatelský účet. 
  2. Aplikace je poskytována ke stažení a používání bezplatně; její využívání (spotřeba dat) však může být zpoplatněna dle podmínek příslušných poskytovatelů datových či telefonních služeb. Aplikace je dostupná pro podporované smartphone (chytré telefony) a podporované tablety („Zařízení“), přes elektronický obchod AppStore pro operační systém iOS nebo Google Play pro operační systém Android. 
  3. Před zahájením registračního procesu do Klubu je Zájemce povinen prostudovat si tyto Podmínky dostupné na webových stránkách Provozovatele: https://www.minuteshop.cz/vop.
  4. Po úspěšném stažení a spuštění Aplikace do Zařízení se Zájemci zobrazí možnost zažádat si o registraci do Klubu vyplněním jména, příjmení, emailové adresy a hesla do úvodního registračního formuláře („Žádost“). Po odeslání Žádosti je na zadanou emailovou adresu odeslán email potvrzující přijetí Žádosti s pokyny o dalším postupu. Zájemce následně postupuje dle těchto pokynů, zejména v Aplikaci prostřednictvím Zařízení vyplní požadované údaje a umožní Aplikaci přístup ke službám Zařízení nezbytným pro zřízení Uživatelského účtu a využívání Služeb. Osobní údaje, jejichž poskytnutí a zpracování je nezbytné pro zřízení Uživatelského účtu a využívání Služeb jsou uvedené v článku 21.2. Každý Zájemce je povinen zadat všechny poskytované údaje pravdivě, správně a úplně. Služby Zařízení, jež jsou nezbytné pro zřízení Uživatelského účtu a využívání Služeb jsou: 1) povolení přístupu k Bluetooth, 2) povolení notifikací Aplikace a 3) povolení zobrazení polohy Člena alespoň v době vstupu a pobytu Člena v Obchodě. Provozovatel může podmínit zřízení Uživatelského účtu a využívání Služeb vyplněním údajů o platební kartě. Zájemce může do Aplikace vyplnit údaje pouze k vlastní platební kartě, případně k platební kartě, k níž má dispoziční práva dle příslušných právních předpisů v takovém rozsahu, jež mu umožní její použití pro účely stanovené těmito Podmínkami. 
  5. O registraci do Klubu a zřízení Uživatelského účtu rozhoduje výhradně Provozovatel. Na registraci do Klubu ani zřízení Uživatelského účtu není právní nárok. 
  6. V případě rozhodnutí Provozovatele o registraci do Klubu a zřízení Uživatelského účtu aktivuje Provozovatel Uživatelský účet a informuje o tom Zájemce („Aktivace“) na emailovou adresu Zájemce uvedenou v Žádosti a/nebo do Aplikace. V případě jiného rozhodnutí Provozovatele obdrží Zájemce na emailovou adresu uvedenou v Žádosti informaci o tom, že žádosti o registraci do Klubu nelze vyhovět a Uživatelský účet nelze zřídit, spolu s pokyny ohledně dalších možných kroků. 
  7. Aktivací Uživatelského účtu vzniká členství v Klubu, Zájemce se stává Členem Klubu, jsou mu zpřístupněny veškeré funkce Aplikace a je mu prostřednictvím Zařízení umožněno využívat Služby (zejména vstupovat do Obchodu za účelem nákupu) a čerpat Benefity v souladu s těmito Podmínkami.
  8. Nebude-li Uživatelský účet Provozovatelem Aktivován nejpozději do jednoho měsíce od úplného vyplnění údajů a udělení přístupů nezbytných pro zřízení Uživatelského účtu a využívání Služeb, bude proces registrace Zájemce ukončen. Údaje poskytnuté Zájemcem nebudou Provozovatelem po uplynutí této doby dále uchovávány či zpracovávány, s výjimkou případů, kdy jejich zpracování a uchovávání umožňuje Provozovateli platný právní předpis.
 5. Uživatelský účet Člena
  1. Uživatelský účet slouží k využívání Služeb a identifikaci Člena (obsahuje detaily o jeho členství, dostupných Službách, Benefitech a další vybrané informace). Jakékoliv právní či faktické jednání, které proběhne s použitím Uživatelského účtu konkrétního Člena (vč. využití Služeb a čerpání Benefitů), je provedeno jménem, na účet a odpovědnost příslušného Člena. V případě blokace Uživatelského účtu na základě Žádosti o blokaci je Člen odpovědný za veškerou aktivitu s Uživatelským účtem do doby obdržení Vyrozumění o blokaci; pro období od odeslání Vyrozumění o odblokování pak znovu platí věta první tohoto článku.  
  2. Uživatelský účet je přístupný po zadání přihlašovacích údajů do Aplikace. Veškeré přihlašovací údaje k Uživatelskému účtu a Aplikaci jsou přísně důvěrné a Člen je povinen o nich za všech okolností zachovávat mlčenlivost, nesdělovat je žádné třetí osobě, chránit je, jejich využití třetí osobou neumožnit a případně je i na výzvu Provozovatele změnit. Člen je povinen přihlašovací údaje nastavit a pravidelně měnit tak, aby maximálně minimalizoval možnost jejich užití neoprávněnou osobou.
  3. Má-li Člen podezření na zneužití Uživatelského účtu či ztrátu, odcizení či zneužití přihlašovacích údajů, je povinen neprodleně zažádat o blokaci Uživatelského účtu postupem dle článku 8.1. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za neoprávněné užití přihlašovacích údajů do doby doručení Vyrozumění o blokaci dle článku 8.3. 
  4. Člen je povinen udržovat veškeré údaje evidované na Uživatelském účtu aktualizované a odpovídající skutečnému stavu a oznamovat Provozovateli neprodleně jejich změnu pomocí příslušné sekce Aplikace. Provozovatel má právo vyžádat si od Člena (i opakovaně) kdykoliv v průběhu trvání členství v Klubu potvrzení o aktuálnosti informací uvedených v Uživatelském účtu.
  5. Uživatelský účet je zřízen na dobu neurčitou. 
  6. Člen není povinen Služby využívat ani čerpat Benefity; nevyužívání Služeb po dobu déle než šest měsíců však může být důvodem ke zrušení Uživatelského účtu Provozovatelem a zániku členství. 
  7. Provozovatel může dle svého uvážení nabízet různé úrovně členství s odlišnými podmínkami využívání Služeb či Benefitů, s jiným rozsahem Služeb či Benefitů, zřizovat jiné než standardní Uživatelské účty, či jinak individuálně Členům upravovat podmínky členství v Klubu, zpravidla na základě množství odebraných Služeb, doby trvání členství či jiných skutečností. Aktuální nabídka spolu s konkrétními podmínkami pro daného Člena je k dispozici po přihlášení do Uživatelského účtu. Veškeré individuální nabídky a akce sdělené v jakékoliv formě Provozovatelem Členovi jsou součástí obchodního tajemství Provozovatele a Člen je povinen o nich zachovávat přísnou mlčenlivost, nesdělovat je jakékoliv třetí osobě a neumožnit ani jejich využívání jakoukoliv třetí osobou, a to i po zániku členství.
 6. Obnovení přihlašovacích údajů
  1. V případě zapomenutí přihlašovacích údajů k Uživatelskému účtu muže Člen požádat Provozovatele o obnovení hesla prostřednictvím Aplikace.   
 7. Platba za Služby
  1. Platba za zboží či jiné Služby probíhá prostřednictvím Google Pay/Apple Pay, platební kartou, případně jinou bezkontaktní platební metodou, jež umožní Provozovatel, Zařízení a Aplikace. Provozovatel může podmínit využívání Služeb uložením platební karty s dostatečným disponibilním zůstatkem (zadané v souladu s článkem 4.4) do Aplikace k Uživatelskému účtu.Provozovatel může určit, že k úhradě za zboží či jiné Služby lze využívat i nasbírané Benefity. 
  2. Disponibilní zůstatek dostupný na platební kartě uložené na Uživatelském účtu („Kreditslouží k úhradě zboží či jiných Služeb a k zajištění úhrady jakýchkoliv souvisejících (existujících, podmíněných či budoucích) pohledávek Provozovatele vůči Členovi („Pohledávky“). 
  3. Příslušná částka (cena Služby, zejm. cena zboží či jiné Služby, částka odpovídající jiné Pohledávce či částka sloužící k zajištění takové Pohledávky) je v okamžiku vzniku nároku Provozovatele Provozovatelem na Kreditu blokována a následně stržena z příslušného účtu vedeného pro danou platební kartu na úhradu Pohledávky či k zajištění úhrady Pohledávky. Pro zaúčtování částek blokovaných na příslušném účtu platí pravidla vydavatele platební karty, resp. institucí zajišťujících převod peněžních prostředků.
  4. Člen je povinen do Obchodu vstupovat vždy pouze s dostatečným Kreditem odpovídajícímu alespoň předpokládané hodnotě nákupu uskutečněného v Obchodě.
  5. Nelze-li Pohledávku Provozovatele plně uspokojit způsobem dle článku 7.3, je Člen povinen Provozovateli příslušnou dlužnou částku uhradit neprodleně jiným způsobem dle pokynů Provozovatele. 
 8. Blokace Uživatelského účtu
  1. Člen je v případě podezření na zneužití Uživatelského účtu či ztrátu, odcizení či zneužití přihlašovacích údajů povinen okamžitě zažádat o blokaci Uživatelského účtu („Žádost o blokaci“), kontaktováním na helpdesk@minuteshop.cz.
  2. V případě Žádosti o blokaci je Provozovatel povinen Uživatelský účet zablokovat neprodleně po obdržení Žádosti o blokaci. Provozovatel může Uživatelský účet dále zablokovat dle svého uvážení, zejména v případě podezření na porušování těchto Podmínek, zneužití členství, způsobení újmy, či k úhradě a/nebo zajištění své Pohledávky. 
  3. Po dobu blokace Uživatelského účtu není možné využívat Služby ani čerpat Benefity. O provedení blokace Provozovatel vyrozumí Člena oznámením zaslaným na emailovou adresu uvedenou v Žádosti („Vyrozumění o blokaci“). Zablokování Uživatelského účtu nemá vliv na možnost Provozovatele blokovat a následně i strhnout Kredit v částce odpovídající Pohledávkám.
  4. Uživatelský účet lze odblokovat žádostí Člena o odblokování Uživatelského účtu („Žádost o odblokování“), po splnění podmínek uvedených ve Vyrozumění o blokaci. Postupuje se obdobně jako v případě registrace do Klubu postupem dle článku 4.4, zejména musí Člen Provozovateli prokázat svoji totožnost a musí být ověřena shoda dalších údajů uvedených v Žádosti. Při odblokování Uživatelského účtu blokovaného z iniciativy Provozovatele může být Členovi uloženo splnění dalších podmínek Provozovatele.
  5. Vyhoví-li Provozovatel žádosti Člena o odblokování Uživatelského účtu, informuje o tom Člena zasláním vyrozumění o odblokování („Vyrozumění o odblokování“) obdobně jako v článku 4.6 a Uživatelský účet znovu Aktivuje.  
 9. Zrušení Uživatelského účtu 
  1. Uživatelský účet se zrušuje:
   1. z rozhodnutí Provozovatele, včetně případů, kdy Uživatel uplatní právo na výmaz Povinně poskytovaných údajů či vznese námitku proti jejich zpracování;
   2. neakceptováním změny Podmínek;
   3. pozbytím způsobilosti být Členem;
   4. stanoví-li tak tyto Podmínky.
  2. V případě 9.1.1 se Uživatelský účet zrušuje ke dni, kdy Provozovatel rozhodne o zrušení Uživatelského účtu a ukončení členství a zašle o tom Členovi oznámení („Rozhodnutí o ukončení členství“) na emailovou adresu uvedenou v Žádosti. V dalších případech pak, není-li v Podmínkách uvedeno jinak, ke dni vzniku rozhodující skutečnosti.
  3. Zrušením Uživatelského účtu jsou zablokovány a Členovi znepřístupněny veškeré funkce Aplikace přístupné pouze Členům. 
  4. Provozovatel je oprávněn blokovat a případně i strhnout Kredit k zajištění a úhradě svých Pohledávek vzniklých v době trvání členství. 
  5. Zrušením Uživatelského účtu nedochází k zániku práv a povinností mezi Provozovatelem a Členem vzniklých před zrušením Uživatelského účtu, zejména přetrvá povinnost (bývalého) Člena řádně vypořádat veškeré závazky vůči Provozovateli a právo Provozovatele vymáhat po Členovi veškeré Pohledávky, vč. odškodnění za újmu. 
  6. V případě opětovného zájmu o členství v Klubu a využívání Služeb postupuje bývalý Člen postupem dle článku 4.
  7. Žádost o zrušení Uživatelského účtu a ukončení členství Členem
   1. Člen může zažádat v době trvání členství o zrušení Uživatelského účtu a ukončení členství prostřednictvím žádosti („Žádost o ukončení členství“) emailem odeslaným na emailovou adresu: helpdesk@minuteshop.cz. Člen nesmí zaslat Žádost o ukončení členství po dobu pobytu v Obchodě. V opačném případě mu nemusí být umožněno zaplacení nákupu. 
   2. Odesláním Žádosti o ukončení členství je členství pozastaveno, Uživatelský účet se zablokuje a není možné využívat Služby a čerpat Benefity. Odesláním Rozhodnutí o ukončení členství se Uživatelský účet zrušuje. 
   3. V případě opětovného zájmu o členství v Klubu postupuje bývalý Člen postupem dle článku 4.
  8. Zrušení Uživatelského účtu a ukončení členství Provozovatelem:
   1. Provozovatel může rozhodnout o zrušení Uživatelského účtu a ukončení členství dle svého uvážení, zejména:
    1. v případě podezření na zneužití Uživatelského účtu;
    2. v případě podezření na uvedení nesprávných či nepravdivých údajů v Žádosti;
    3. je-li Člen (nebo jeho doprovod) přistižen při krádeži v Obchodě;
    4. v případě opakovaného nerespektování hygienických, bezpečnostních, provozních, technických či jiných opatření a pokynů v Obchodech;
    5. v případě jednání Člena nebo jeho doprovodu v rozporu s těmito Podmínkami; 
    6. v případě způsobení újmy Provozovateli a/nebo Obchodu a/nebo jejich dobrému jménu a pověsti;
    7. v případě řádného a včasného nenahrazení způsobené újmy v souladu s těmito Podmínkami;
    8. v případě jednání Člena v rozporu s dobrými mravy, obvyklými obchodními zvyklostmi, zneužitím možnosti využívat Služby či čerpat Benefity; 
    9. Uživatel uplatní právo na výmaz Povinně poskytovaných údajů nebo vznese námitku proti jejich zpracování v takovém rozsahu, že Služby již nelze poskytovat;  
    10. v případě neuhrazení Pohledávky.
 10. Možnost blokace Kreditu Provozovatelem, zápočet
  1. Provozovatel je oprávněn blokovat celý Kredit či jeho část a následně i strhnout příslušnou částku z příslušného účtu
   1. v případě podezření na vznik újmy způsobené Provozovateli a/nebo Obchodu použitím konkrétního Uživatelského účtu, a/nebo
   2. v případě existence Pohledávky, a/nebo
   3. v případě blokace Uživatelského účtu, a/nebo
   4. v případě zrušení Uživatelského účtu a zániku členství;

a to až do výše pravděpodobné Pohledávky vzniklé za trvání členství, za účelem její úhrady či k zajištění její úhrady, s čímž Člen bezpodmínečně souhlasí.

  1. O blokaci Kreditu a důvodech blokace Provozovatel Člena vyrozumí oznámením („Oznámení o zablokování Kreditu“) zaslaným na emailovou adresu uvedenou v Žádosti. 
  2. Provozovatel může příslušnou částku na Kreditu blokovat a následně ji strhnout jako zálohu k úhradě své Pohledávky a tuto zálohu držet až po dobu šesti měsíců od odeslání Oznámení o zablokování Kreditu. Během této lhůty Provozovatel zahájí kroky k označení a vymáhání Pohledávky nebo zálohu Členovi vrátí.  
 1. Aplikace
  1. Aplikace slouží Členům jako nástroj k využívání Služeb. Člen bere na vědomí, že Aplikace nemusí být z důvodu nutných odstávek a údržby dostupná nepřetržitě. 
  2. Provozovatel je oprávněn bez jakékoliv náhrady či kompenzace omezit přístup do Aplikace z technických či bezpečnostních důvodů či v době plánovaných prací probíhajících na systémech Provozovatele a/nebo v Obchodě.
  3. Jakékoliv využívání Aplikace prostřednictvím mobilního datového připojení může spotřebovávat mobilní data. Provozovatel trvale pracuje na tom, aby Aplikace využívala datové služby efektivně. 
  4. Detailnější popis fungování Aplikace, návod k jejímu použití a další informace může Provozovatel upravit ve zvláštním dokumentu. 
  5. Provozovatel může Aplikaci měnit, upravovat a aktualizovat dle potřeby. Člen se zavazuje stahovat povinné aktualizace a udržovat Aplikaci na Zařízení aktuální. Nesouhlasí-li s povinnou aktualizací, postupuje se obdobně jako v případě nesouhlasu se změnou Podmínek dle článku 20.
  6. Jakýkoliv neoprávněný zásah do Aplikace či její neoprávněné užití se zakazuje a bude důsledně postihováno dle platných právních předpisů. 
 2. Specifika Obchodů
  1. Provozovatel provozuje síť Obchodů umožňujících bezkontaktní nákup zboží či odběr jiných Služeb. Rozsah nabízeného zboží a Služeb v Obchodech určuje Provozovatel dle aktuální situace. Obchody se odlišují od standardních provozoven tím, že v nich za běžného provozu nepůsobí žádný personál a veškeré poskytování Služeb probíhá primárně bezkontaktně, za dodržení přísných hygienických a bezpečnostních podmínek. 
  2. Do Obchodu může vstupovat pouze Člen, případně jeho nezbytný doprovod. Pravidla, jež musí dodržovat v Obchodě Člen, platí bezvýhradně i pro jeho doprovod. Člen je povinen zajistit, že je doprovod s veškerými pravidly a těmito Podmínkami seznámen a dodržuje je. Za jednání doprovodu v Obchodě v plném rozsahu odpovídá Člen, zejména Člen odpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou doprovodem Člena v Obchodě či Provozovateli.
  3. Otevírací dobu Obchodů a podmínky jejich provozu určuje Provozovatel. Všechny osoby přítomné v Obchodě jsou povinny dbát organizačních, bezpečnostních, hygienických, technických a jiných provozních zvukových, obrazových či dalších pokynů Provozovatele v prostorách Obchodu a v Aplikaci. 
 3. Nakupování v Obchodě
  1. Člen u vstupu do Obchodu potvrdí v Zařízení v Aplikaci tlačítko „Vstoupit. Po systémovém ověření splnění podmínek pro vstup do Obchodu je Členovi a jeho nezbytnému doprovodu umožněn vstup do Obchodu. K ověření splnění podmínek pro vstup do Obchodu může být použita i kamera či jiné obdobné technické zařízení, součástí ověření může být i vizuální kontrola podobizny vstupující osoby a její ztotožnění.
  2. V Obchodě může Člen nakupovat zboží (případně odebírat jiné Služby dle aktuální nabídky Provozovatele) podobně jako v obchodě se samoobslužnou pokladnou. Při každém nákupu Člen uzavírá s Provozovatelem kupní smlouvu na nakupované zboží (či odběr jiných Služeb) za podmínek stanovených těmito Podmínkami. Vstupem do Obchodu se Člen zavazuje za veškeré nakoupené zboží či odběr jiných Služeb zaplatit příslušnou cenu („Cena“). Ceny jsou uvedeny u příslušného zboží (jiných Služeb) na cenovkách. 
  3. Po skončení nákupu se Člen odebere na místo určené Provozovatelem k placení nákupu a položí veškeré nakupované zboží (případně načte cenovku za odběr jiné Služby, je-li odběr jiných Služeb umožněn Provozovatelem) do zařízení určeného Provozovatelem k placení („Pokladna“). Člen je povinen zkontrolovat před vložením zboží do Pokladny (i) správnost nákupu, (ii) bezvadnost nakupovaného zboží a (iii) dostatečnost Kreditu na řádnou úhradu Ceny. V případě potřeby může Člen nechtěné zboží vrátit či vyměnit. Vložením nakupovaného zboží (případně načtením cenovky za odběr jiné Služby, je-li odběr jiných Služeb umožněn Provozovatelem) do Pokladny Člen potvrzuje správnost nákupu, bezvadnost zboží a dostatečnost Kreditu na řádnou úhradu Ceny. V Pokladně proběhne součet všech nakupovaných položek a výpočet Ceny, následně se v Aplikaci Členovi zobrazí nákupní seznam s výzvou k potvrzení nákupu a zaplacení Ceny. Před potvrzením nákupu a zaplacením Ceny má Člen možnost odebrat jednotlivé položky zboží z nákupního seznamu v případě, že není schopen jeho Cenu zaplatit. Odebrané položky zboží je povinen vrátit do Obchodu na Provozovatelem určené místo. Spotřebované Služby (jiné než zboží) nelze odebrat z nákupního seznamu ani vracet. Potvrzením výzvy k zaplacení celkové Ceny v Aplikaci proběhne platba celkové Ceny způsobem dle článku 7. Po řádném zaplacení celkové Ceny Člen převezme zaplacený nákup a Obchod neprodleně opustí.
  4. V Obchodě nepřetržitě probíhá kontrola plnění Podmínek, zejm. řádného zaplacení Cen. Ke kontrole může být použita kamera, bezpečnostní rám, jiné obdobné kontrolní technické zařízení či fyzická kontrola osoby pověřené Provozovatelem („Pověřená osoba“).
  5. Z Obchodu se nesmí odnášet žádné zboží nebo odebírat jiné Služby bez řádného zaplacení Ceny. Jakýkoliv jiný postup Provozovatel bude řešit jako krádež. Nezaplacené zboží je Člen povinen z Obchodu neodnášet a ponechat v Obchodě; odpovídá přitom v plném rozsahu za újmu, kterou tím případně na zboží, Obchodě či Provozovateli způsobí. 
  6. Nebyla-li Cena v plné výši z jakéhokoliv důvodu řádně uhrazena, je Člen povinen uhradit Cenu dodatečně, a to neprodleně dle pokynů Provozovatele, nejdéle do pěti dnů od nákupu. Toto platí i v případě, že úhradu znemožnila technická či jiná porucha v Obchodě či na Zařízení. Neobdrží-li Provozovatel platbu Ceny v příslušné lhůtě, je oprávněn účtovat Členovi k Ceně manipulační poplatek ve výši 300,- Kč, sloužící Provozovateli k úhradě nákladů, jež musí Provozovatel vynaložit k vymáhání řádně a včas nezaplacené Ceny a komunikaci s tím související, a dle volby Provozovatele buď strhnout celkovou dlužnou částku (ve výši Ceny a manipulačního poplatku) Členovi přímo z jeho Kreditu nebo vyzvat Člena k zaplacení dlužné částky (ve výši Ceny a manipulačního poplatku) na emailovou adresu uvedenou v Žádosti ve lhůtě mu stanovené. Není-li dlužná částka (ve výši Ceny a manipulačního poplatku) Provozovateli v poskytnuté lhůtě řádně uhrazena, postupuje Provozovatel dle článku 19.3.2 a následujících. Provozovatel je v případě prodlení s platbou oprávněn zablokovat i zrušit daný Uživatelský účet, případně ukončit členství. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu případné újmy.
  7. V případě zjištění jiného porušení Podmínek či způsobení jakékoliv újmy je Člen povinen postupovat dle pokynů Provozovatele a Aplikace. 
  8. V Obchodě je umístěno zařízení umožňující kontaktovat Provozovatele, resp. Pověřenou osobu v případě závažných technických či jiných problémů („Nouzové tlačítko“). 
 4. Vznik škody na zboží/újmy Provozovateli/Obchodu/třetí osobě
  1. Způsobí-li Člen v Obchodě škodu na zboží nebo jakoukoliv jinou škodu či újmu, je povinen o tom neprodleně informovat Provozovatele pomocí helpdesk@minuteshop.cz nebo Nouzovým tlačítkem v Obchodě. Provozovatel provede šetření a postupuje dle článku 19. V případě odhadované škody nebo újmy nad 500,- Kč či v případě újmy na zdraví je Člen povinen využít ihned ke komunikaci nastalé situace Nouzové tlačítko a řešit situaci dle pokynů Pověřené osoby. Pověřená osoba zejména může vyžadovat, aby Člen osobně setrval v Obchodě či v jeho blízkosti do příchodu Pověřené osoby.
 5. Vlastnictví zboží a přechod nebezpečí škody na zboží
  1. Člen nabývá vlastnické právo ke zboží až řádným a úplným zaplacením Ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na Člena prvním fyzickým kontaktem se zbožím, tzn. zpravidla odebráním zboží z regálu v Obchodě. 
 6. Další podmínky využívání Služeb
  1. Omezení nákupní doby v Obchodě

Provozovatel si vyhrazuje možnost omezit maximální možnou dobu pobytu Člena v Obchodě. V takovém případě bude Člen na omezení maximální nákupní doby upozorněn v průběhu nákupu po vstupu do Obchodu. 

  1. Omezení vstupu do Obchodu, zákaz vnášení a odkládání předmětů v Obchodě
  2. Do Obchodu mohou vstupovat pouze Členové s aktivním a platným Uživatelským účtem, případně jejich nezbytný doprovod, a to v souladu s těmito Podmínkami. 
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo bez jakékoliv náhrady a kompenzace odmítnout (neumožnit) vstup do Obchodu jakékoliv osobě (včetně Člena) zejména, pokud:
   1. jsou u ní pochybnosti o totožnosti;
   2. jsou u ní pochybnosti o platnosti, trvání či řádném užití Uživatelského účtu; 
   3. jsou u ní s ohledem na aktuální stav důvodné pochybnosti o dodržování těchto Podmínek;
   4. vstupuje-li do Obchodu v rozporu s článkem 16.5.
  4. Přísně se zakazuje do Obchodu: 
   1. Vstupovat osobám v rozporu s článkem 16.3;
   2. Vstupovat osobám, které si jsou vědomy podezření na infekční onemocnění, opilost či stav pod vlivem návykových látek;
   3. Vnášet, odkládat nebo vjíždět s jakýmkoliv předmětem schopným ohrozit provoz Obchodu nebo majetek či zdraví osob v Obchodě, zejména:
    1. kola, brusle, odrážedla, tříkolky, koloběžky, skateboardy, hoverboardy a jiné podobné vybavení; 
    2. nadměrná zavazadla;
    3. cennosti;
    4. odpady;
    5. domácí či jiná zvířata;
    6. jiné předměty způsobilé ohrozit či poškodit majetek či zdraví.
  5. Vyloučení odpovědnosti Provozovatele za odložené či vnesené věci

Provozovatel není z povahy své činnosti osobou odpovědnou za škodu na odložené či vnesené věci ve smyslu Občanského zákoníku. Za veškeré odložené či vnesené věci a škodu na nich odpovídá příslušný Člen, jenž je do Obchodu vnesl/odložil, a to i v případě, učinil-li tak jeho doprovod.     

  1. Povinnost zamezit vstupu třetích osob do Obchodu

Každý Člen je v maximální možné míře povinen aktivně dbát na to, aby neumožnil žádné třetí osobě vstup do Obchodu. V případě, že bude tato povinnost Členem porušena, se Člen zavazuje odškodnit Provozovatele za veškerou újmu vzniklou Provozovateli v této souvislosti. V 

  1. Povinnost slušného chování v Obchodě

Každá osoba přítomná v Obchodě je povinna se v Obchodě chovat ohleduplně, v souladu se zásadami slušného chování a dobrých mravů.

V Obchodech je zejména přísně zakázáno:

   1. konzumovat potraviny či nápoje;
   2. kouřit;
   3. ohrožovat, poškozovat či znečišťovat prostory Obchodu vč. veškerých zařízení či osoby přítomné v Obchodě;
   4. odhazovat odpadky;
   5. obtěžovat nadměrným hlukem.
  1. Zákaz pořizování záznamů v Obchodě

Zakazuje se pořizovat v prostorách Obchodu zvukové, obrazové či jiné záznamy bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

  1. Další práva Provozovatele

Provozovatel může sám či prostřednictvím Pověřené osoby

   1. provést kontrolu nakoupeného zboží / odebraných Služeb před opuštěním Obchodu i poté; 
   2. provést kontrolu (i dodatečnou) totožnosti osob přítomných v Obchodě;
   3. provést (i zpětnou) kontrolu pohybu osob v Obchodě; 
   4. uzavřít Obchod z bezpečnostních, technických, provozních či jiných důvodů i v otevírací době, dle svého uvážení;
   5. vydávat pokyny související s nákupem v Obchodě; těmito pokyny jsou všechny osoby přítomné v Obchodě povinny se řídit.
 1. Upozornění na monitoring osob a věcí v Obchodě
  1. Provozovatel z provozních a z bezpečnostních důvodů, za účelem kontroly dodržování Podmínek, ochrany zdraví, života či majetku, prevence, zjišťování a případného vymáhání škod, újmy či odškodnění („Monitorovací účely“) nepřetržitě monitoruje kamerovým systémem či jinými technickými prostředky s obdobnou funkcí přítomnost, pohyb a polohu všech osob a věcí v Obchodě a v jeho bezprostředním okolí, a pořizuje o tom zvukový, obrazový či jiný záznam („Záznam“), který v souladu s platnými právními předpisy zpracovává a uchovává. V monitorovaných prostorách jsou umístěny informační cedule upozorňující na tuto skutečnost a probíhající monitoring, s tím, že vybrané cedule mohou obsahovat QR kódy umožňující zobrazení detailnějších podmínek monitoringu. 
  2. Každý Člen (okamžikem vzniku členství), a každá do Obchodu vstupující osoba jiná než Člen (okamžikem vstupu do Obchodu), bere na vědomí, že Provozovatel Záznam pořizuje, zpracovává a uchovává, a že je ze Záznamu schopen, za Monitorovacími účely, určit přesnou podobiznu, pohyb a polohu Člena, jakékoliv další v Obchodě přítomné osoby a veškeré jimi učiněné úkony učiněné v Obchodě.
  3. Provozovatel je ze Záznamu zejména oprávněn použít podobiznu a jiná data umožňující identifikaci a ztotožnění osoby, u níž je podezření, že způsobila Provozovateli či v Obchodě jakoukoliv újmu, porušila Podmínky, pokud je to nezbytné pro ochranu zdraví, života či majetku, či za jiným Monitorovacím účelem, přičemž každá vstupující osoba vstupem do Obchodu souhlasí  s bezplatným užitím své podobizny resp. Záznamu týkající se její osoby v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“), k Monitorovacím účelům. 
 2. Odpovědnost Člena 
  1. Vznikem členství se Člen zavazuje vůči Provozovateli dodržovat právní předpisy a tyto Podmínky a odpovídá za to, že právní předpisy a Podmínky dodržuje a řídí se jimi i jeho doprovod. 
  2. Jakékoliv právní či faktické jednání, které proběhne s použitím Uživatelského účtu, resp. Kódu, je provedeno jménem, na účet a odpovědnost příslušného Člena, není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak.
 3. Odškodnění za způsobenou újmu
  1. Člen se zavazuje plně odškodnit Provozovatele za veškerou újmu způsobenou Provozovateli a/nebo v Obchodě za jakékoliv právní či faktické jednání (vč. využití Služby / čerpání Benefitu) Člena, jeho doprovodu či osoby vpuštěné do Obchodu v rozporu s článkem 16.7
  2. Člen se zavazuje plně odškodnit Provozovatele za veškerou újmu způsobenou Provozovateli a/nebo v Obchodě neoprávněným užitím (s vědomím i bez vědomí Člena) Uživatelského účtu.
  3. V případě způsobení újmy Provozovateli / v Obchodě se uplatní následující postup, s čímž Člen vyslovuje souhlas vznikem členství:
   1. Provozovatel oznámí emailem na emailovou adresu uvedenou v Žádosti Členovi uplatnění nároku na odškodnění způsobené újmy („Nárok“), zejm. výši Nároku, a zablokuje a následně stáhne z Kreditu částku odpovídající výši Nároku. Připsáním příslušné částky na účet Provozovatele je Nárok Provozovatele vůči Členovi vypořádán.
   2. V případě, že z Kreditu nelze zablokovat (byť částečně) částku odpovídající výši Nároku, nebo příslušnou částku (či její část) nelze stáhnout a připsat na účet Provozovatele, je Člen povinen částku odpovídající oznámené výši Nároku, resp. její dosud neuhrazenou část, uhradit Provozovateli jiným způsobem ve lhůtě a dle pokynů Provozovatele.  
   3. Do doby úhrady výše celého Nároku může být Provozovatelem možnost využívání Služeb pozastavena a Uživatelský účet blokován.
   4. V případě výhrad Člena k existenci či výši Nároku může Člen kontaktovat Provozovatele prostřednictvím emailové adresy: helpdesk@minuteshop.cz. Provozovatel provede šetření Nároku, o jehož výsledku Člena vyrozumí. V případě, že Provozovatel vyhoví námitce Člena k existenci či výši Nároku, vrátí příslušnou z Kreditu strženou částku či její část zpět na účet, ze kterého byla částka stržena. Nevyhoví-li Provozovatel námitce Člena, je Člen povinen Nárok vypořádat způsobem, ve lhůtě a dle pokynů Provozovatele.  
   5. Nevypořádá–li Člen Nárok řádně a ve stanovené lhůtě, přistoupí Provozovatel k vymáhání Nároku a příslušenství veškerými způsoby umožněnými mu platnými právními předpisy.
  4. Uhrazení manipulačního poplatku dle článku 13.6 nevylučuje právo Provozovatele požadovat po Členovi náhradu újmy způsobenou porušením povinnosti Člena řádně a včas za zboží (Služby) zaplatit Cenu.
 4. Změna Podmínek
  1. Provozovatel je oprávněn navrhovat změny těchto Podmínek. Provozovatel tak činí zejména za účelem zlepšení kvality poskytovaných Služeb či při změně právních předpisů. Provozovatel poskytne Členům a neregistrovaným uživatelům Aplikace informace o navrhované změně těchto Podmínek nejméně třicet (30) kalendářních dnů před navrhovaným dnem jejich účinnosti. Informace o navrhované změně, včetně informace o navrhovaném dni účinnosti, poskytne Provozovatel Členovi oznámením zaslaným na emailovou adresu uvedenou v Žádosti.  Informace je dostupná též na webových stránkách Provozovatele na https://www.minuteshop.cz/vop
  2. Pokud Člen nevyužije svého práva odmítnout navrhovanou změnu těchto Podmínek nejpozději jeden (1) kalendářní den před navrhovaným dnem účinnosti takové změny, platí, že navrhovanou změnu těchto Podmínek přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého Provozovatelem. V případě, že Člen změnu odmítne, ke dni účinnosti změny je jeho Uživatelský účet zrušen. 
  3. Aktuální verze Podmínek spolu s uvedením označení příslušné verze Podmínek je volně dostupná na https://www.minuteshop.cz/vop v Aplikaci.

Image Description

Chcete nakupovat kdykoliv?