Skip to Content

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním 
  1. V souvislosti s poskytováním Služeb a provozováním Aplikace je Provozovatel v souladu s platnými právními předpisy povinen, resp. oprávněn, shromažďovat a zpracovávat vybrané osobní údaje Členů a uživatelů Aplikace. Provozovatel tyto údaje nepředává dalším subjektům. Provozovatel je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a příslušných vnitrostátních právních předpisů správcem osobních údajů. 
  2. Každý Člen poskytuje Provozovateli za účely uvedenými v článku 21.4 níže uvedené osobní údaje („Povinně poskytované údaje“). Poskytnutí a zpracování Povinně poskytovaných údajů je nezbytné pro poskytování a využívání Služeb a Aplikace. Členovi, který Povinně poskytované údaje neposkytne, nemůže být Uživatelský účet zřízen a nemůže využívat Služby. Povinně poskytovanými údaji jsou:
   1. Jméno, příjmení
   2. Emailová adresa
   3. Telefonní číslo 
   4. Aktuální foto/sken občanského průkazu z obou stran k ověření totožnosti
   5. Snímek tváře – podobizny, k potvrzení totožnosti dle občanského průkazu
   6. Zobrazení přesné polohy Člena v době vstupu a pobytu v Obchodě 
   7. Příp. údaje o platební kartě (číslo platební karty, CVV, datum platnosti karty), je-li její uložení vyžadováno pro zřízení Uživatelského účtu.
  3. Každý Člen má možnost, v závislosti na typu Zařízení, udělit kdykoliv za trvání členství zaškrtnutím příslušné volby v Zařízení, případně přímo v Aplikaci, Provozovateli souhlas („Souhlas“), aby po dobu trvání Souhlasu Provozovatel zpracovával i jiné údaje Člena, jež nejsou nezbytné pro poskytování a využívání Služeb a Aplikace, mohou však Členovi jejich používání usnadnit či zpříjemnit („Volitelně poskytované údaje“). Tyto údaje mohou mít charakter osobních údajů a jejich rozsah se může průběžně měnit na základě zavádění nových funkcionalit Aplikace, na změny bude Člen upozorněn oznámením v Aplikaci nebo emailovým sdělením Provozovatele s detaily funkcionalit. Volitelně poskytovanými údaji jsou například:
   1. Zobrazení přesné polohy Člena v době mimo vstup a pobyt v Obchodě
   2. Zpřístupnění obsahu nákupního seznamu a nákupního chování k analýze nákupních preferencí Člena.
  4. Účelem zpracování Povinně poskytovaných údajů je:
   1. zajištění provozu Obchodu a Služeb a zajištění fungování Aplikace (tj. plnění povinností Provozovatele plynoucích z těchto Podmínek);
   2. oprávněné zájmy Provozovatele na zlepšování Služeb;
   3. oprávněné zájmy Provozovatele na vymáhání nároků vůči Členovi a ochrana práv Provozovatele.
  5. Účelem zpracování Volitelně poskytovaných údajů je, v rozsahu, v němž Člen poskytl Souhlas:
   1. usnadnění zobrazení lokality nejbližších Obchodů, případně navigace Člena k nim;
   2. vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik ohledně nákupního chování Člena.
  6. Souhlas se zpracováním Volitelně poskytovaných údajů k jednotlivým účelům je Člen oprávněn kdykoli zcela nebo částečně odvolat („Odvolání souhlasu“) prostřednictvím emailu Provozovateli na emailovou adresu helpdesk@minuteshop.cz. Doručením Odvolání souhlasu pozbude Provozovatel oprávnění zpracovávat Osobní údaje Člena pro účely uvedené v Souhlasu v rozsahu Odvolání souhlasu, s výjimkou rozsahu, k němuž je tytéž údaje oprávněn zpracovávat přímo na základě příslušných platných právních předpisů.  Odvolání souhlasu nemá vliv na právo Provozovatele zpracovávat osobní údaje Člena přímo ze zákona na základě příslušných platných právních předpisů. Jedná se zejména o: (i) plnění práv a povinností plynoucích z těchto Podmínek, (ii) oprávněné zájmy Provozovatele (zjištění, zajištění a vymáhání nároků vůči Členovi, ochranu práv Provozovatele/Člena (iii) plnění povinností uložených Provozovateli platnými právními předpisy.
  7. Provozovatel uchovává:
   1. Povinně poskytované údaje k účelům dle článku 21.4 po dobu trvání Uživatelského účtu, a následně po dobu šesti měsíců po zrušení Uživatelského účtu výhradně za účelem zajištění a vypořádání svých Pohledávek, není-li k ještě delšímu uchovávání oprávněn přímo na základě platných právních předpisů. 
   2. Volitelně poskytované údaje k účelům dle článku 21.5 po dobu trvání Souhlasu, není-li k ještě delšímu uchovávání oprávněn přímo na základě platných právních předpisů.
  8. Provozovatel může Členovi jako svému zákazníkovi zasílat na emailovou adresu uvedenou v Žádosti a/nebo do Aplikace obchodní sdělení, nabídky a informace o marketingových aktivitách Provozovatele, zahrnující např. i možnost účasti na akcích pořádaných Provozovatelem („Obchodní sdělení“).  Člen má možnost kdykoliv se odhlásit z odběru Obchodních sdělení postupem uvedeným v Obchodním sdělení. Souhlas se zasíláním Obchodních sdělení není nezbytnou podmínkou využívání Služeb. 
  9. V případě jakýchkoliv dotazů, žádostí či připomínek týkající se zpracování osobních údajů Provozovatelem se může Člen obrátit prostřednictvím těchto kontaktních údajů na pověřence pro ochranu osobních údajů:

info@minuteshop.cz

  1. Členovi a každému subjektu údajů náležejí veškerá práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a v GDPR, např.: právo obdržet bezplatné informace o osobních údajích, které Pořadatel zpracovává o Členovi, právo na přístup k nim, na jejich opravu v případě neúplných/nepřesných osobních údajů, právo na jejich výmaz, právo na omezení jejich zpracování, právo žádat na Provozovateli vysvětlení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého nebo osobního života nebo s právními předpisy, právo žádat o odstranění závadného stavu aj. Subjekt údajů může svá práva uplatnit u Provozovatele emailem zaslaným na emailovou adresu Pověřence nebo přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  2. V případě rozporu zásad zpracování osobních údajů uvedených zde v Podmínkách a jakýchkoliv jiných pravidel zpracování osobních údajů vydaných či prezentovaných Provozovatelem v jiných dokumentech, na jakékoliv webové či mobilní platformě či na sociálních sítích, mají přednost vždy zásady zpracování Osobních údajů uvedené v těchto Podmínkách, pokud nejde o jejich detailnější rozpracování, v kterémžto případě má přednost úprava speciální před úpravou obecnou.
 1. Duševní vlastnictví
  1. Aplikace, Služby, technologie použité v Obchodě, nákupní koncepce Obchodu a tyto Podmínky jsou předmětem ochrany dle práv duševního vlastnictví, zejména podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění ("Autorský zákon"). 
  2. Veškerá práva duševního vlastnictví vzniklá v této souvislosti náleží Provozovateli, nebo je Provozovatel vykonává se souhlasem oprávněných osob. Jakýkoliv zásah do těchto práv bude důsledně postihován dle platných právních předpisů.  
 2. Řešení sporů
  1. Veškeré spory mezi Provozovatelem a třetími osobami ohledně těchto Podmínek, využívání Služeb či v souvislosti s nimi budou přednostně řešeny smírnou cestou k dosažení dohody. Pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou, bude předložen k rozhodnutí obecným soudům České republiky. V souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v maximálním možném rozsahu povoleném právními předpisy, se sjednává místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1 jako soudu prvního stupně. 
  2. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ohledně těchto Podmínek, využívání Služeb či v souvislosti s nimi, který se nepodaří vyřešit dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Emailová adresa: adr@coi.cz
Webové stránky: adr.coi.cz 

 1. Oznamování, komunikace
  1. Provozovatel může zasílat do Aplikace, případně prostřednictvím Aplikace na Zařízení, na kterém je stažena, oznámení, upozornění a obchodní sdělení Provozovatele („Oznámení“). Člen může nastavit příjem a zasílání Oznámení v Zařízení. 
  2. Po ukončení členství probíhá komunikace s Členem na emailové adrese, případně kontaktní adrese uvedené v Žádosti, či využitím jiných aktuálních kontaktních údajů Členem Provozovateli prokazatelně sdělených.
  3. Člen se zavazuje zobrazovat zaslaná Oznámení v Aplikaci a přebírat písemnosti či jinou komunikaci na kontaktech uvedených v Žádosti, případně sdělených Provozovateli dle článku 24.2.
 2. Kontaktní údaje Provozovatele, Help desk
  1. Kontaktní údaje: STORE INVENT AUTOMATION, s.r.o.

Kontaktní adresa: Rudných dolů 291, 254 01 Jílové u Prahy

Emailová adresa: info@minuteshop.cz

  1. Provozovatel provozuje technickou a informační podporu k využívání Služeb („Help desk“) na emailové adrese helpdesk@minuteshop.cz v pracovní dny v době od 8:00 do 18:00. 
 1. Vadné zboží, reklamace, řešení jiných problémů s nákupem
  1. Člen je povinen zkontrolovat bezvadnost nakupovaného zboží při jeho převzetí, nejpozději před jeho vložením do Pokladny. Na zjevné vady, jež mohly být zjištěny již v tuto dobu, nemusí Provozovatel brát později zřetel.
  2. Zjistí-li Člen, že zakoupené zboží má vady, uplatní své právo z odpovědnosti Provozovatele za vady zboží („Reklamace“) odesláním emailové žádosti o reklamaci na emailovou adresu info@minuteshop.cz) a následně postupuje dle pokynů Provozovatele. Spolu s emailovou žádostí o reklamaci je Člen povinen prokázat (i) nákup zboží od Provozovatele prodejním dokladem a (ii) existenci vady zboží prostřednictvím fotografie či videa zachycujícího tvrzenou vadu.
  3. Člen je oprávněn uplatnit Reklamaci zboží u Provozovatele pouze souladu s Reklamačním řádem, který je dostupný na doméně www.minuteshop.cz/compliant a za podmínek v něm uvedených. 
  4. V případě jakýchkoliv jiných problémů s konkrétním nákupem informuje Člen Provozovatele prostřednictvím helpdesk@minuteshop.cz a následně postupuje dle pokynů Provozovatele. Pro rychlejší vyřízení je Členovi doporučeno mít k dispozici doklad o proběhlém nákupu.
 2. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 01.11.2022. Tyto Podmínky mohou být ve zkrácené verzi uveřejněny na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Obchodem/Službami. Určující je však ve všech případech tato úplná verze Podmínek. 

V případech, které neupravují tyto Podmínky, se práva a povinnosti řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejm. Občanským zákoníkem.

 

Image Description

Chcete nakupovat kdykoliv?